Do you have a question?
FacebookTwitter
ارز دانشجویی

دانشجویان شاغل در مجارستان با ارائه گواهی تحصیلی و دیگر مدارک مورد نیاز وزارت آموزش در ایران می توانند از مزایای ارز دانشجویی استفاده نمایند.