Do you have a question?
FacebookTwitter
معافیت سربازی

نظر به این که دوره های تحصیلی و مدارک صادر شده توسط کالج بین المللی اویسینا مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران می باشد دانشجویانی که قبل از موعد مقرر احضار به خدمت سربازی به صورت قانونی از ایران خارج شده باشند با دریافت گواهی تحصیلی از کالج و پس از تأیید آن توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در بوداپست می توانند گواهی تحصیلی را به وزارت آموزش و پرورش در تهران ارسال نمایند و پس از طی مراحل قانونی موفق به اخذ معافیت تحصیلی گردند.

دارا بودن این معافیت تحصیلی به معنی آن است که دانشجو می تواند هر سال به صورت قانونی از ایران بازدید نماید و تا زمانی که مشغول به تحصیل می باشد گذراندن دورۀ خدمت سربازی او به تعویق خواهد افتاد. این نکتۀ بسیار مهم موجب تسهیلات اجرایی و آرامش خاطر دانشجویان و والدین می گردد تا انرژی خود را صرف امور تحصیلی نمایند.