Do you have a question?
FacebookTwitter
Search results for "تقویم آکادمیک"

دوره آمادگی پزشکی

... د. تعداد زیادی از این دانشجویان دوره های عمومی را به اتمام رسانده اند و اکنون به عنوان رزیدنت یا متحصص در کشورهای ایران، انگلستان، کانادا، آمریکا، آلمان و مجارستان مشغول به کار می باشند. نمودارهای زیر بخشی از آمار موفقیت دانشجویان گروه پزشکی در سالهای اخیر را نشان می دهد.   - تقویم آکادمیک کالج: کالج بین المللی اویسینا در یک اقدام استثنائی و منحصر به فرد برای دورۀ آمادگی پزشکی تقویم آکادمیک یکساله تهیه کرده است. در این تقویم و زمینه های آن دانشجو و والدین از کلیه برنامه های درسی و غیردرسی در طول تحصیل پیشاپیش مطلع می باشند. این تقویم حتی موضوعات تدریس در هر جلسه و منابع درسی برای مطالعه را نیز مشخص کرده است. بدین ترتیب با مطالعه مداوم این تقویم دانشجویان می توانند خود را با برنامه های کالج هماهنگ کنند.   - سیستم ویژه آموزش: ورود به دانشگاههای پزشکی در مجارستان و دیگر کشورهای اروپایی نسبت به ایران آسانتر است اما حجم مطالب آموزش داده شده در دو سال اول گروه پزشکی بسیار سنگین و زیاد می باشد و به زبان انگلیسی صورت می گیرد. نحوه امتحانات این دانشگاهها تفاوتهای چشمگیری با سیستم آموزشی ایران دارد. این مورد موجب آن می شود که آن دسته از دانشجویان ایرانی که احتمالاً بدون گذراندن دورۀ آمادگی کالج وارد دانشگاه های پزشکی شده اند با مشکلات جدی روبرو شوند و گاه مجبور به ترک تحصیل شوند. دورۀ آمادگی پزشکی در کالج به صورت تعاملی (Interactive) می باشد و نه تنها مطالب مربوط به آزمونهای ورودی را مورد توجه قرار می دهد بلکه موارد درسی دو سال اول دانشگاه پزشکی را نیز در حد پایه مد نظر قرار می دهد. همچنین آزمونهای مکرر (حدود 40 آزمون در طول سال) و جلسه های مشاوره برای بخش شفاهی، موفقیت دانشجویان ما را در آزمون ورودی و دو سال اول تحصیل تضمین می کند. این سیستم ویژه آموزشی در طول 17 سال گذشته موفقیت خود را به اثبات رسانده است و بیش از 3000 دانشجو از آن بهره برده اند.   - آزمون زبان عمومی و تخصصی انگلیسی: دانشجویان برمبنای نتیجۀ آزمون زبان (کتبی و شفاهی) در یکی از سطح های آموزش زبان انگلیسی قرار می گیرند. چنانچه دانشجویان با سطح زبان ضعیف تحصیلات خود را آغاز کنند سااعت های کلاسهای زبان عمومی بیشتر خواهد بود. علاوه بر آموزش انگلیسی عمومی شرکت در کلاسهای زبان تخصصی پزشکی و اصطلاح شناسی پزشکی نیز برای دانشجویان الزامی است. گذراندن این کلاسها کمک بسیار جدی به دانشجویان در دانشگاه خواهد کرد تا با سرعت و درک بهتری مطالب پزشکی را فرا گیرند.   ...