Do you have a question?
FacebookTwitter
Search results for "معماری"

دوره آمادگی فنی و مهندسی

... ی متعددی را در زمینۀ ریاضی و فیزیک می گذرانند. آزمون پایان دورۀ کالج توسط دانشگاه فنی برگزار می شود و دانشجویانی که با موفقیت دورۀ کالج را پشت سر بگذارند مستقیمآً وارد دانشگاه فنی بوداپست می شوند. علاوه بر دورۀ عمومی آمادگی برای رشته های فنی درس های زمینۀ اضافه ای هم برای رشتۀ معماری و IT در نظر گرفته شده است که دانشجویان متقاضی این رشته ها می توانند واحدهای اضافه را به صورت اختیاری اخذ کنند.   - مواد درسی: دانشجویان دورۀ آمادگی فنی و مهندسی به صورت فشرده در هفته 10 ساعت آموزش زبان انگلیسی عمومی می گذرانند. در کنار زبان عمومی استادان مجرب دانشگاه زبان تخصصی فنی و مهندسی را نیز آموزش می دهند. واحدهای درسی ریاضی به صورت مدول های مجزا در طول سال تحصیلی ارائه می گردد. همینطور در فیزیک، مکانیک مدول های پیش دانشگاهی و دانشگاهی در سطح عالی توسط استا ...