Do you have a question?
FacebookTwitter
Search results for "کلاس ها"

دوره فوتبال

... یا علاقمند به ادامه تحصیل در یکی از رشته های ورزشی و تربیت بدنی در دانشگاه هستند. نکته مهم: - کلیه دانشجویان ما این فرصت را خواهند یافت تا در پایان دوره در یک کمپ یک هفته ای در ایتالیا از تسهیلات یکی از باشگاه های بنام استفاده نمایند.   در سال تحصیلی 2013-2012  دوره آمادگی فوتبال، کلاس های تئوری و تمرینات عملی فشرده خود را تا تاریخ  30.06.2013  ارائه می دهد و دانشجویان بعدی در طی تابستان نیز موظف به شرکت در برنامه های فوتبال کالج می باشند. مدت این برناه حداقل 9 ماه می باشد. تعطیلات رسمی در برنامه منظور شده است. زبان دوره آموزشی انگلیسی می باشد.   شرایط پذیرش: 1- فقط پسران 23-18 ساله در این دوره پذیرش می شوند. متقاضیانی که این شرط را ندارند می توانند به صورت جداگانه و با شرح کامل فعالیتهای پیشین خود ...